سیاست های اجرایی

 • مدیریت منابع انسانی و مالی و به ویژه نقدینگی شرکت در پروژه‌های در دست اجرا و پروژه‌های ساختمانی در دست مطالعه، بر اساس ارزیابی مستمر فنی و اقتصادی و با در نظر گرفتن الزامات و مشخصه‌های عوامل محیطی بازار مسکن و ساختمان.
 • تخصیص بهینه منابع (نقدینگی، توان فنی و مدیریتی شرکت) بین برترین پروژه‌های ساختمانی با قابلیت‌های اقتصادی ساخت و اجرا.
 • توجه به دانش فنی و تکنولوژیکی در عرصه ساختمان و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و بحث مدیریت انرژی در جریان طراحی، اجرا و ساخت پروژه‌های ساختمانی.
 • به کارگیری فن‌آوری‌های مناسب ساخت از حیث سبک‌سازی، مقاوم‌سازی، تسریع در عملیات و انبوه‌سازی و در نهایت تولید صنعتی ساختمانی با رعایت جنبه‌های کیفی ساخت و متناسب‌سازی آن با بهای تمام شده.
 • تقویت ارتباط با مراکز تحقیقاتی، مراجع ذی‌صلاح فنی در وزارت مسکن و شهرسازی، اتحادیه‌های صنفی، شهرداری، ‌آتش‌نشانی و سازمان‌های مربوطه به منظور ارتقای آگاهی‌های فنی منابع انسانی شرکت در جهت نیل به سیاست‌های اجرایی.
 • استمرار در تقویت مشارکت‌های مدنی و واجد توان مالی لازم در اجرای پروژه‌های شرکت بر پایه ارزیابی‌های دقیق مالی اقتصادی و حقوقی مشارکت‌ها.
 • ایجاد تنوع در سیاست‌ها و روش‌های فروش در جریان واگذاری واحدهای قابل عرضه.
 • رعایت دقیق جنبه‌های قانونی، حقوقی و منافع شرکت و نیز اخذ تضامین مورد نیاز هنگام انعقاد انواع قرارداد و مبایعه‌نامه‌های تنظیمی شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی.
 • خلق ارزش افزوده مناسب و متناسب با منافع سهامداران.
 • ارتقای سطح مهارت‌ها و دانش حرفه‌ای کارکنان متناسب با شرح مسئولیت‌های فردی در تشکیلات سازمانی شرکت از طریق توسعه آموزش‌های ضمنی، برقراری کارگاه‌های آموزشی و جلب مطلوب انگیزه‌های شغلی در قالب هویت سازمانی.
 • ارتقای برند شرکت از طریق حضور در نمایشگاه‌های تخصصی، ‌انجام تبلیغات هدفمند و سازگار با شرایط داخلی و محیط اقتصادی،‌ تقویت حضور در گروه‌های تخصصی و سایر تشکل‌ها و نیز تقویت همکاری‌های تبلیغاتی و بازاریابی.
 • رعایت جنبه‌های مختلف صرفه‌جویی‌ها در مسیر تحقیق اصلاح الگوی انواع مصارف شرکت.
 • اعمال روش‌های مناسب و کارآمد با هدف نظارت بر هزینه‌های ساخت پروژه‌ها و نیز هزینه‌های اداری و پرسنلی.
 • تدوین، تصویب، اجرا، کنترل و بازنگری برنامه و بودجه سالیانه مبنی بر تغییرات عوامل محیطی تأثیرگذار بر فعالیت شرکت.