خط مشی های کیفیت

  • کسب رضایت مشتریان از طریق انجام به موقع تعهدات و ارائه بهینه خدمات.
  • ارتقای مستمر سیستم های فروش و تضمین طراحی و اجرا به منظور تامین حداکثر رضایت مشتریان.
  • بهبود مستمر سیستم‌ها و فرآیندها و ارتقای بهره‌وری شرکت با محوریت فن‌آوری اطلاعات.
  • بهبود مستمر فرآیندها با به کارگیری دانش نوین و رعایت استانداردهای فنی و مهندسی.
  • توجه به مشتریان، به عنوان مهم‌ترین عامل پیشرفت شرکت و شناسایی و درک صحیح از نیازها و انتظارات آنها و ارائه خدمات مطلوب.
  • ارتقای سطح دانش، مهارت و توسعه قابلیت‏های منابع انسانی موردنیاز به عنوان با ارزش‌ترین سرمایه شرکت.
  • ارتقای سطح مدیریت کارفرمایی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط مشاوران و پیمانکاران در روند مطالعه، اجرا و نظارت بر طر‌ح‌ها.
  • ایجاد فضای رقابتی و فرصت برابر برای مشاوران و پیمانکاران جهت انعقاد قرارداد و مشارکت و همکاری در مطالعه و اجرای طرح‌ها.