مدیریت سرمایه گذاری و ساخت و ساز

 • مطالعات امکان‌سنجی
 • مطالعات بازار
 • مدیریت طراحی اولیه و ایده
 • شناسایی فرصت‌ها
 • هدایت کلی استراتژیک سرمایه‌گذاری، انتخاب و هدایت کارگروه مناسب در راستای استراتژی شرکت
 • تشکیل، هدایت و مدیریت کنسرسیون سرمایه‌گذاری
 • مدیریت روابط سرمایه‌گذاران
 • تعریف محصول نهایی پروژه، توصیف پروژه و برگزاری مسابقات طراحی
 • تهیه و مدیریت قراردادهای مشاوران و برگزاری جلسات مذاکره
 • انتخاب مشاوران کلیدی
 • تهیه و تدوین استراتژی برنامه‌های ساخت و پشتیبانی