مدیریت پروژه

– توسعه و تمرکز بر مدیریت دانش

– استانداردسازی و ترویج فرهنگ بهبود مستمر

– سفارشی‌سازی متدولوژی مدیریت پروژه

  • مدیریت یکپارچگی پروژه و تهیه اسناد بالادستی مطابق با اهداف استراتژیک
  • مدیریت محدوده پروژه با استفاده از تکنیک‌های مهندسی ارزش
  • مدیریت زمان
  • مدیریت هزینه
  • مدیریت کیفیت
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت ارتباطات
  • مدیریت ریسک
  • مدیریت تدارکات