مدیریت مالی و تامین منابع

  • شناسایی و معرفی سرمایه‌گذار و مشارکت در تأمین مالی طرح‌ها
  • تدوین مدل‌های مالی اجرای طرح‌ها
  • اخذ پیشنهاد ‌تأمین مالی از منابع داخلی و خارجی و انجام مذاکرات و اقدامات لازم تا حصول نتیجه
  • شناسایی منابع تأمین مالی طرح‌ها با کم‌ترین هزینه و بهترین شرایط از نظر تضامین، مدت پرداخت و بازپرداخت، ریسک و مسائل مربوطه
  • مدیریت روابط مالی سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان
  • مدیریت مالی پروژه ها