مدیریت امور حقوقی

  • ارزیابی حقوقی و بررسی مسائل حقوقی
  • بررسی حقوقی قراردادهای مالی
  • تهیه و مذاکره قراردادهای کلیدی (شراکت سرمایه‌گذاری، قراردادهای مشاوره و خدمات، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای خرید و فروش و تمامی قراردادهای مربوطه)
  • طراحی و ثبت برند و مالکیت معنوی و انحصاری تجاری
  • سیاست‌گذاری حقوقی و خط مشی پروژه