مدیریت بازاریابی

  • بازارسنجی
  • تدوین استراتژی برند پروژه
  • برنامه‌ریزی بازاریابی
  • مدیریت و اجرای ارتباطات، تبلیغات، روابط‌عمومی
  • تدوین و اجرای روش‌های بازاریابی و فروش
  • پشتیبانی و مدیریت روابط با مشتریان