مدیریت فروش و لیزینگ

  • انتخاب بازار هدف
  • شناسایی رقبا
  • تدوین استراتژی قیمت‌گذاری و پیش‌بینی درآمدها
  • تدوین استراتژی بازاریابی فروش
  • ارائه خدمات پیش‌فروش
  • مدیریت مراکز فروش
  • ایجاد و مدیریت مرکز پشتیبانی تلفنی
  • فروش مستقیم
  • مدیریت روابط مشتریان