گروه شرکت های آریس

فعالیت‌های شرکت آریس در قالب تمرکز بر برنامه‌های سرمایه‌گذاری و پیشبرد پروژه‌ها به صورت ماتریسی، مدیریت و هدایت می‌شوند. تیم برنامه‌ریزی و توسعه پروژه، هسته استراتژیک شرکت را تشکیل می‌دهد که در آن مدیران مجرب، هدایت و مدیریت تمامی پروژه‌های زیر مجموعه آریس را از فاز شروع تا فاز تحویل نهایی بر عهده دارند.